WEBSITES “VOOR STARTENDE ONDERNEMERS”

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  opdrachtgever: de wederpartij van Voor Startende Ondernemers (VSO), handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2: Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Voor Startende Ondernemers (VSO) en opdrachtgever waarop Voor Startende Ondernemers (VSO) deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Voor Startende Ondernemers (VSO), voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Voor Startende Ondernemers (VSO) en opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Voor Startende Ondernemers (VSO).
 4. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Voor Startende Ondernemers (VSO) en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. De door Voor Startende Ondernemers (VSO) gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Voor Startende Ondernemers (VSO) is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. Levertijden in offertes, indien genoemd, van de Voor Startende Ondernemers (VSO) zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding, vernietiging of of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen in offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Voor Startende Ondernemers (VSO) daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Voor Startende Ondernemers (VSO) anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Voor Startende Ondernemers (VSO) niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4: Levering

 1. Opdrachtgever is verplicht de werkzaamheden af te nemen op het moment dat Voor Startende Ondernemers (VSO) deze bij hem aanbiedt of doet aanbieden, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 2. Indien Voor Startende Ondernemers (VSO) gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Voor Startende Ondernemers (VSO) ter beschikking heeft gesteld.
 3. Indien Voor Startende Ondernemers (VSO) een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Voor Startende Ondernemers (VSO) schriftelijk in gebreke te stellen voordat er op enigerlei wijze sprake van verzuim zou kunnen zijn.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Voor Startende Ondernemers (VSO) de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Voor Startende Ondernemers (VSO) is pas verplicht de opdracht af te leveren na volledige betaling van het overeengekomen bedrag.

Artikel 5: Onderzoek en reclame

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort te opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 2. Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen een week na levering schriftelijk aan Voor Startende Ondernemers (VSO) te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden vermeld.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de werkzaamheden van Voor Startende Ondernemers (VSO).

Artikel 6: Vergoeding, prijs en kosten

 1. Indien Voor Startende Ondernemers (VSO) met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Voor Startende Ondernemers (VSO) niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
 2. Voor Startende Ondernemers (VSO) mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Voor Startende Ondernemers (VSO) kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieden en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen of software.
 3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst.
 4. De door Voor Startende Ondernemers (VSO) gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Voor Startende Ondernemers (VSO) zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Voor Startende Ondernemers (VSO) de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Voor Startende Ondernemers (VSO) daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Voor Startende Ondernemers (VSO) geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Voor Startende Ondernemers (VSO) aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Voor Startende Ondernemers (VSO) op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Voor alle opdrachten geldt een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling van deze aanbetaling binnen de termijn van 14 dagen wordt opdracht nietig verklaard.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Voor Startende Ondernemers (VSO) geleverde werkzaamheden en zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enzovoorts, blijven eigendom van Voor Startende Ondernemers (VSO) totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Voor Startende Ondernemers (VSO) gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 10: Garantie

 1. Voor Startende Ondernemers (VSO) garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.
 2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Voor Startende Ondernemers (VSO) de zaak binnen redelijke termijn zorg dragen voor herstel.
 3. De te dezer genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Voor Startende Ondernemers (VSO), opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangebracht.

Artikel 11: Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. Indien Voor Startende Ondernemers (VSO) hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Voor Startende Ondernemers (VSO) zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Voor Startende Ondernemers (VSO) de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Voor Startende Ondernemers (VSO) daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Voor Startende Ondernemers (VSO) geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 Artikel 13: Opschorting en ontbinding

 1. Voor Startende Ondernemers (VSO) is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt:
  • na het sluiten van de overeenkomst Voor Startende Ondernemers (VSO) ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet naar behoren zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkomingen haar rechtvaardigt;
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is Voor Startende Ondernemers (VSO) bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Voor Startende Ondernemers (VSO) op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Voor Startende Ondernemers (VSO) de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Voor Startende Ondernemers (VSO) behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Indien door Voor Startende Ondernemers (VSO) geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Voor Startende Ondernemers (VSO) jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder ‘Garanties’ geregeld.
 2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Voor Startende Ondernemers (VSO) of haar leidinggevend personeel, is Voor Startende Ondernemers (VSO) niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever of een derde ten gevolge van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of enige andere verplichting van Voor Startende Ondernemers (VSO) jegens de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Voor Startende Ondernemers (VSO) is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel en tot ten hoogste een bedrag gelijk aan het bedrag dat Voor Startende Ondernemers (VSO) voor de geleverde diensten en/of producten heeft ontvangen, met een maximum van 2.500,00 Euro.
 3. Voor Startende Ondernemers (VSO) is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade, waaronder in ieder geval dient te worden verstaan vermogensschade als gevolg van directe schade en zuivere vermogensschade, waaronder bedrijfsschade, winstderving, schade door dataverlies, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van de diensten van Voor Startende Ondernemers (VSO) dan wel het internet, schade ontstaan door het uitlekken van data, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de opdrachtgever.
 4. Voor Startende Ondernemers (VSO) is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de diensten van Voor Startende Ondernemers (VSO).
 5. De opdrachtgever vrijwaart Voor Startende Ondernemers (VSO) voor alle aanspraken van derden verbandhoudend met het gebruik van de diensten van Voor Startende Ondernemers (VSO) door de opdrachtgever, waaronder onvoldoende naleving door de opdrachtgever van enige verplichting jegens Voor Startende Ondernemers (VSO), al dan niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.
 6. De opdrachtgever die handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Voor Startende Ondernemers (VSO) voortvloeiende schade.

Artikel 15: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden om het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende zaken, voorzien of niet-voorzien, waaropVoor Startende Ondernemers (VSO) geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Voor Startende Ondernemers (VSO) niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Voor Startende Ondernemers (VSO) heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen zich gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Voor Startende Ondernemers (VSO) ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Voor Startende Ondernemers (VSO) gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
  Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16: Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Voor Startende Ondernemers (VSO) voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de opdrachtgever aan Voor Startende Ondernemers (VSO) informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 Artikel 17: Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Voor Startende Ondernemers (VSO) zich de rechten en bevoegdheden voor die Voor Startende Ondernemers (VSO) toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan verandering in zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de opdracht eventueel door de Voor Startende Ondernemers (VSO) tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Voor Startende Ondernemers (VSO), ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan anderen ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door Voor Startende Ondernemers (VSO) eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, film, software, (elektronische) bestanden enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Voor Startende Ondernemers (VSO) worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Voor Startende Ondernemers (VSO) behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Voor Startende Ondernemers (VSO) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Voor Startende Ondernemers (VSO) het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

Artikel 19: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Voor Startende Ondernemers (VSO) en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.